Skip to main content

فیلپیان ۶:۴

 

برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید

۶:۴فیلپیان

متن نوشته


۱بنابراین ای برادران عزیز، آرزوی دیدن شما را دارم. شما مایۀ خوشی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در خداوند استوار باشید.

۲از «اِفُودیه» و «سینتیخی»، خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و آشتی کنند. ۳و از تو ای همکار صمیمی، تقاضا می کنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا آن ها با «کلیمانتوس» و دیگر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کرده اند، نام شان در کتاب زندگی ثبت شده است.

۴پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم خوش باشید! ۵مهربانی و ملایمت شما در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! ۶برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید ۷و سلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.

۸در خاتمه ای برادران، دربارۀ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، فکر کنید. ۹تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید یعنی آنچه را از من شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که سرچشمۀ سلامتی است، با شما خواهد بود.

تشکر برای هدایای آن ها

۱۰حالا که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفته ام، خوشی بزرگی در خداوند یافته ام. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید. ۱۱من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفته ام در هر وضعی که باشم قناعت کنم. ۱۲من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی را فراگرفته ام. ۱۳من به وسیلۀ مسیح که مرا تقویت می کند، به انجام هر کاری قادر هستم.

۱۴اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. ۱۵خود شما ای فیلپیان، خوب می دانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. ۱۶حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. ۱۷من طالب پول شما نیستم؛ بلکه می خواهم به اجر نیکوکاری شما افزوده شود. ۱۸اعانۀ شما به دستم رسید و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتُس فرستادید، احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی قربانی قبول شده و پسندیدۀ خداست ۱۹و خدای من همۀ احتیاجات شما را با ثروت بزرگ خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. ۲۰پدر ما، خدا را، تا به ابد جلال باد، آمین.

خاتمه

۲۱به همۀ مقدسینی که به مسیح عیسی تعلق دارند سلام برسانید. برادرانی که با من هستند به شما سلام می رسانند.

۲۲همۀ مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار امپراطور هستند، به شما سلام می رسانند.

۲۳فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.Scriptures are from afghanbibles.org
Philippians 4:6-7

anxiety - nervous - overcome - peace - prayerthanks - understanding

 

Chat    Topics     Index     WorldWideWitness